Të përjashtohet arsimi gjithëpërfshirës i ndjeshëm gjinor në arsimin fillor

Arsimi luan rol kryesor në krijimin e mundësive për transformimin e normave të dëmshme gjinore dhe modeleve të sjelljes. Në këtë mënyrë, ajo kontribuon në zvogëlimin e stereotipave gjinore të përhapura dhe pabarazisë gjinore, diskriminimit dhe dhunës bazuar në to, dhe njëkohësisht u mundëson fëmijëve të rriten dhe të zhvillohen në përputhje me interesat e tyre.

Që të mundësohet barazi gjinore, arsimi inkurajon përfshirjen e një perspektive gjinore në trajnimin e mësimdhënësve , realizon mësim përmes përmbajtjeve të cilat nuk përmbajnë stereotipe të qarta gjinore, përdor një qasje të ndjeshme ndaj gjinisë dhe kërkon një qasje kritike ndaj pabarazisë gjinore. Përmbajtja mësimore është zgjedhur ashtu që kujdesen edhe për vajzat dhe djemtë t'iu ofrojnë modele pozitive të identifikimit që nuk janë të kufizuara nga rolet tradicionale gjinore.

Përmbajtja që e promovon barazinë gjinore sugjeron që gjinia që nuk duhet të jetë bazë për vlera dhe fuqi të ndryshme, ndërsa njëkohësisht kontribuon në kuptimin e pasojave negative të respektimit të ngurtë të normave, pritjeve dhe roleve gjinore. Përmbajtjet e tilla janë të përfaqësuara në të gjitha lëndët ku ajo është e mundur, dhe në tekstet shkollore dhe materialet mësimore për këto lëndë, këto mesazhe, përveç që transmetohen përmes vetë teksteve, mbështeten edhe përmes materialit vizual dhe përmes ushtrimeve të ndryshme të destinuara për konceptet kritike të rimendimit.

Me rëndësi të jashtëzakonshme për sigurimin e arsimit të ndjeshëm gjinor është se midis lëndëve zgjedhore të ofruara ka nga ata që janë të paktën pjesërisht të përkushtuar për të fituar njohuri se normat dhe rolet gjinore nuk janë fikse, si dhe që stereotipat gjinorë mund të çojnë në pasoja të rënda individuale dhe sociale , ndër të cilat më problematike është përhapja e dhunës me bazë gjinore. Pritet që raste të tilla, përmes përmbajtjes së treguar, të mundësojnë ndërtimin e një qëndrimi negativ ndaj të gjitha llojeve të diskriminimit gjinor. v

Një komponent i rëndësishëm në promovimin e barazisë gjinore përmes arsimit është stimulimi i pjesëmarrjes së nxënësve në aktivitetet mësimore dhe jashtëshkollore pa marrë parasysh gjininë, dmth pritjet stereotipike në lidhje me gjininë. Udhëzimi profesional dhe këshillimi shkollor gjithashtu mund të ndihmojë në kapërcimin e pikëpamjes tradicionale të profesioneve si "mashkull" dhe "femër" dhe të inkurajojë vajzat dhe djemtë të zgjedhin profesionin e tyre për t'u udhëhequr nga dëshirat, aftësitë dhe interesat e tyre.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.