Etika e feve të mbetet lëndë zgjedhore

Во ниту еден момент  не се зборува за „укинување„ или „додавање“ конкретни наставни предмети во делот на изборните предмети. Напротив, …