Për herë të parë shteti miraton Standarde Kombëtare me të cilat përcaktohen kompetencat që duhet t’i fitojnë nxënësit gjatë klasës së nëntë. Standardet nënkuptojnë përcaktimin e rezultateve nga të mësuarit. Nxënësit nga klasa e nëntë do të dalin me njohuri në 8 fusha të tilla siç janë shkrim-leximi gjuhësor; përdorimi i gjuhëve të tjera; matematika, shkencat natyrore dhe teknologjia; shkrim-leximi digjital; zhvillimi personal dhe shoqëror; kultura demokratike dhe qytetaria; sipërmarrësi dhe shprehja artistike, kultura dhe multikultura.

Kjo është ajo për të cilën të rinjve u nevojitet të jenë qytetarë të një shoqërie moderne, të jenë krijues, inovativë dhe përmes suksesit personal të kontribuojnë në zhvillimin e vendit.

Standardet kombëtare janë në dispozicion në линк.