Pyetjet dhe dilemat e bëra më shpesh në lidhje me reformën e paraqitur në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Nuk është e vërtetë që me reformat në arsimin fillor ose digjitalizimi i teksteve shkollore do të arrijë efekt të tillë. Përkundrazi, me reformën, fëmijët do të kalojnë kohë më të gjatë dhe më të mirë në shkollë ku do të mësojnë drejtpërdrejt nga mësimdhënësit , dhe do t'ju duhet më pak kohë për të mësuar më vonë vetë. Digjitalizimi i teksteve shkollore, kërkimi i tyre me lehtësi dhe përdorimi i përmbajtjes së përparuar multimediale do t'u mundësojë atyre të mësojnë dhe të zhvillohen më shpejt dhe në mënyrë më efikase. Fëmijët e lindur në epokën digjitale, sipas të gjitha hulumtimeve botërore, kalojnë shumë kohë me pajisjet digjitale. Përmes kësaj qasje, përmbajtjet mësimore përshtaten me format moderne, përmes të cilave ata do të jenë në gjendje të përvetësojnë mësimet shumë më lehtë dhe më shpejt, por edhe të përdorin mjetet digjitale për marrjen e njohurive dhe kërkimit. Kjo absolutisht nuk do të thotë që me këtë qasje ata janë të detyruar të jenë më shumë para kompjuterit, por përkundrazi, të kalojnë më pak kohë dhe më kualitative me pajisjet që do të përdorin për të mësuar, më mirë dhe më shumë kohë të kaluar në shkollë.

Në bankat shkollore nuk ka nevojë për kyçje së energjisë, mësimdhënia nuk është projektuar të zhvillohet fare me kompjuter ose tabletë. Tekstet shkollore po digjitalizohen, jo i gjithë mësimi . Në klasë, më e rëndësishme është ndërveprimi midis mësimdhënësit dhe nxënësve, dhe mësimi do të zhvillohet në të njëjtën mënyrë si më parë. Teknologjia TI do të jetë shtesë ndihmëse vetëm në situata kur e kërkojnë temat mësimore.

Ky modernizim i arsimit nuk do të thotë aspak heqja e librave, fëmijët do të zhvillojnë marrëdhënie me librin në klasat e ulëta, përmes lekturave dhe në shkollë. Si shtesë , ata do të jenë në gjendje të mësojnë dhe të përdorin internetin dhe mjetet digjitale për të mësuar dhe për kërkim , jo vetëm për të luajtur lojëra dhe rrjete sociale.
Reforma futet në faza. Tekstet e shtypura do të vazhdojnë të sigurohen për nxënësit nga klasa e parë në klasën e tretë, pasi kjo është një periudhë në të cilën duhet të zhvillohet qëndrimi i fëmijës ndaj librit. Për nxënësit e klasave të katërta dhe ato të larta, opsioni i parë do të jenë librat shkollorë digjitalë, duke qenë se ata tashmë kanë zhvilluar aftësi në aplikimin e teknologjisë IT dhe mjeteve elektronike.
Tekstet natyrisht mbeten në formë të shtypur dhe çdo ditë në shkollë fëmijët do të mësojnë dhe shkruajnë nga materiale të shtypura mësimore dhe nuk do të humbin aspak kontaktin me librat. Kjo qasje e kombinuar praktikisht do t'u mundësojë fëmijëve që të kenë materiale të disponueshme në format dixhital si dhe t'i përdorin ato kudo dhe në çdo kohë.

Mënyra më e mirë absolute për të mësuar është në bankat shkollore dhe digjitalizimi nuk ka aspak qëllim të zëvendësojë mësimin në shkollë me mësimin në internet. Përkundrazi, MASH-i është e angazhuar për kthimin e fëmijëve në shkollë sa më shpejt që të jetë e mundur, po a të lejojë atë situata epidemiologjike. Manipulimi i plotë është që tekstet digjitale të futen me qëllim që të vazhdojë mësimi me internet. Nxënësit do të kthehen në bankat e tyre ku ata i përkasin. Reforma është strukturuar në mënyrë të tillë që të mund të zbatohet në shkolla, me fond më të madh të orëve , aktivitete jashtëshkollore më interesante dhe kohë më kualitative të kaluar në shkollë.

Kryesisht, fëmijët do të mësojnë në shkollë, në komunikim të drejtpërdrejtë me mësimdhënësit, do të përdorin tekstet shkollore për kërkim të shpejtë, rikujtim dhe disponim të materialit në formatin e duhur siç janë prezantimet dhe përmbajtjet e tjera multimediale. Përveç kësaj, nxënësit do të vazhdojnë të përdorin materiale të shtypura në orë të mësimit , për të shkruar dhe për të mësuar nga ajo që është shkruar.

Nxënësit nga familjet me rrezik social vendosen në pozitë të pabarabartë, sepse ata nuk do të kenë pajisje IT në të cilat do të futen librat shkollorë digjitalë

Për nxënësit që janë nga familje të pafavorizuara nga shoqëria dhe nuk kanë pajisje për të mësuar nga tekstet shkollore digjitale, si dhe për studentët të cilët për shkak të aftësisë së kufizuar kanë nevojë për pajisje ose teknologji ndihmëse, shkolla është e detyruar të sigurojë kushte që secili nxënës të ketë qasje në përdorimin e teksteve shkollore.
Në mbështetje të shkollave, së bashku me Bankën Botërore, ne do të zbatojmë aktivitet t'i pajisë me fond të ashtuquajtur bibliotekë të pajisjeve tablet që do t'u jepen për përdorim me kohë nxënësve nga familjet e rrezikuara sociale , në mënyrë që të njëjtit të mund ti përdorin librat shkollorë digjitalë.
Si shtesë , të gjitha tekstet shkollore do të jenë në disponim në formatin audio, si dhe të shtypura në alfabetin e Brajovit për nxënësit me shikim të dëmtuar.
Përmbajtja e ligjit është plotësisht në përputhje me dokumentet strategjike dhe rekomandimet e miratuara nga Komisioni Evropian në lidhje me arsimin dhe digjitalizimin. Kështu që , duke marrë parasysh këto fakte, ky është Ligji i parë jo-diskriminues për tekstet shkollore dhe materiale të tjera mësimore dhe didaktike në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kjo është temë që është diskutuar në disa seanca qeveritare, dhe janë konsultuar kompani të mëdha globale në fushën e prodhimit dhe shpërndarjes së teknologjisë TI, sipas pikëpamjeve të të cilave, sfida nuk është e pakapërcyeshme. Si shtesë , një rrethanë lehtësuese është futja e ndryshimeve hap pas hapi, kështu që nga shtatori vetëm nxënësit nga klasa e 4-të, do të kenë nevojë për pajisje elektronike, për përdorimin e librave elektronikë, gjegjësisht 20,000 nxënës.

Në 2-3 klasë do të duhet të paktën një informatikanë, person teknik për mbështetje. Kuadri i mësimdhënësve nuk është në gjendje të sigurojë një mbështetje të tillë.

Shkollat që do të sigurojnë pajisje në përputhje me planin për sigurimin e pajisjeve TI për kategori të caktuara të fëmijëve dhe familjeve që nuk kanë mundësi të përdorin pajisjet, do të jenë të obliguar të sigurojnë mbështetje të TI-së për ata. Pjesa më e madhe e nxënësve dhe fëmijëve tashmë posedojnë pajisje.

Për nevojat e digjitalizimit, duhet të merren licenca për mjete zyre, programe antivirus etj.

Për digjitalizimin dhe qasjen në tekstet shkollore digjitale nuk janë të nevojshme licenca shtesë të softuerit , ato do të jenë falas për të gjithë.

Për përdorimin e tekstit shkollor nuk është i nevojshëm interneti. Teksti shkollor shkarkohet në pajisje vetëm një herë dhe mbetet derisa përdoruesi ta heq atë. Përmbajtja multimediale që do të jetë pjesë integrale e teksteve shkollore digjitale do të jenë gjithashtu të arritshme edhe kur pajisja nuk është e lidhur në internet. Interneti do të jetë i nevojshëm kur tema e një teme të veçantë kërkon hulumtim, shqyrtim të përmbajtjes tjetër multimediale, etj. dhe jemi të bindur se të gjithë do të kenë mundësinë të përdorin internetin për raste të tilla, qoftë në klasë ose në shtëpi.

Kërkesat e grupit "Tekste shkollore dhe mësimdhënie patjetër të ketë"

Plotësisht e gabuar është të flasësh për "bashkimin" e lëndëve pa e ditur qasjen bashkëkohore në pedagogji, përgjithësi në strategji, metoda të punës në mësimdhënie, në shkolla.

As nuk “bashkohen” lëndët mekanike dhe as nuk bëhet ndonjë komplikim pse bashkim jo i natyrshëm që është e papërshtatshme për mësim por përkundrazi bëhet integrimi i lëndëve të ngjashme, nga e njëjta sferë shkencore ose sferë shkencore që të mundësohet mësim më i lehtë, më thelbësor të fenomeneve dhe lidhje, duke u dhënë nxënësve një pasqyrë të plotë të asaj që e mësojnë. Integrimi edhe deri më tani ka qenë pjesë përbërëse e mësimdhënies në periudhën e parë dhe të dytë të arsimit fillor, tani ajo vazhdon vetëm në periudhën e tretë të arsimit fillor. Por deri më tani në mësimin lëndor i'u ishte sugjeruar mësimdhënësve që të bëjnë lidhje ndërdisiplinore dhe kështu të planifikojnë dhe zbatojnë mësimin.

Për të konfirmuar që integrimi është baza e çdo sistemi arsimor, mjafton të shohim përvojat e të gjitha vendeve në Evropë dhe në botë. Testimi ndërkombëtar bazohet në pyetje, përkatësisht detyra për zgjidhjen e problemeve që kërkojnë përgjigje nga shumë aspekte dhe lidhjen e njohurive nga një ose më shumë fusha, lidhjen e njohurive nga lëndë të ndryshme në një përpjekje për të "mbledhur", pra të sintetizojnë perspektiva të ndryshme mbi temën / fenomenin e të mësuarit. Për të arritur njohurinë e tillë, shkolla duhet t'u ofrojë nxënësve një mësim bashkëkohorë , të integruar, lidhje kuptimplote midis lëndëve.

Nëse "thelbi" i Konceptit, parimeve, strategjive dhe metodave të mësimit dhe mësimnxënies lidhet me planin mësimor të ofruar, atëherë është e qartë se nuk ka ulje të numrit të orëve, as nuk është në dëm të nxënësve . Deri më tani, është thënë se nxënësit janë të mbingarkuar, se ata kanë shumë lëndë dhe tani, në përpjekjen e parë për një ndryshim thelbësor në interesin e nxënësve, për t'u çliruar nga "njohuritë e panevojshme", njohuritë faktike, pyetja lind pse bëhet kjo.

Në periudhën e parë të arsimit fillor, sipas moshës së nxënësve, programet mësimore janë të zhvilluara në atë mënyrë që mundësojnë përmes metodës së lojës, hulumtimit dhe mësimit përmes përvojës, natyrisht përmes integrimit të qëllimeve, përmbajtjes së lëndëve të ndryshme mësimore , nxënësit ti arrijnë rezultatet e parashikuara nga të mësuarit.

Me integrimin e lëndëve mësimore në klasat e larta, numri i përgjithshëm i orëve nga fushat shkencore që janë mësuar deri më tani përmes lëndëve të ndryshme nuk është zvogëluar. Numri i orëve, lidhja dhe orari i moduleve do të japin një ide të qartë të përfaqësimit të secilës disciplinë shkencore kur të hartohen programet mësimore. Janë sjellur programet mësimore për klasën e parë dhe të katërt, nga të cilat mund të shihet qartë cilësia e re.

Sikurse barazia gjinore, po ashtu edhe gjithëpërfshirja është parim themelor i konceptit të ri. Gjithëpërfshirja, ndryshe nga më parë, kur nuk ishte rregulluar ligjërisht dhe iu la "vullnetit të mirë" të drejtorëve dhe mësimdhënësve të shkollave, nëse ata do të pranojnë një nxënës të caktuar apo jo, tani me ligjin e ri për arsimin fillor, si dhe me Konceptin, si asnjëherë më parë deri më tani, jo vetëm që rregullohet, por të gjitha hapat për zbatimin e tij janë parashikuar dhe planifikuar në interes të nxënësve me vështirësi dhe të gjithë nxënësit e tjerë me nevoja të veçanta arsimore.

Kjo do të thotë që janë sjellur të gjitha aktet nënligjore, ofrohet ndihmë nga asistentë arsimorë dhe asistentë personalë për këta nxënës, mundësohet të zhvillohet një plan individual arsimor për secilin nxënës me nevoja të veçanta, programe të modifikuara, si dhe krijimin e kushteve fizike në shkolla për këta nxënës.

Ajo që duam të theksojmë është se për herë të parë futet në mënyrë sistematike shërbimi i ndihmës arsimore, e cila është një parakusht për sigurimin e arsimit gjithëpërfshirës. Me këtë ndihma arsimore do të jepet në përputhje me Ligjin për Arsimi Fillor, do të financohet nga Buxheti i RMV, gjegjësisht përmes Buxhetit të MASH-it për vitin 202, ku janë siguruar mjetet në vlerë prej 59 milion denarë.

Në bashkëpunim me Zyrën e UNICEF-it, në gjysmën e dytë të majit, fillojmë me trajnimin e kuadrit në shkollat speciale, gjegjësisht trajnimin për trajnerë për asistentë arsimorë, të cilët duhet të kryejnë më tej trajnimin e asistentëve arsimorë që do të zgjidhen dhe do të mbahen trajnime për mësimdhënësit e klasave në të cilat do të përfshihen këta nxënës.

Në pajtim me Ligjin e ri për Arsim Fillor, shkollat speciale gjegjësisht shkollat në të cilat edukohen dhe arsimohen nxënësit me vështirësi të marrin veprimtari shtesë, të bëhen Qendra për resurse ku do të mundësohet lëvizje e kuadrit ekzistues me përvojë i cili do të mbështet nxënësit gjithëpërfshirës si dhe ekipeve gjithëpërfshirëse në shkollat e rregullta.

Nga ky vit, sigurimi i arritshmërisë është kusht i detyrueshëm që duhet të plotësohet për të marrë mjetet financiare për adaptim, rinovim ose ndërtim të një shkolle me mjete nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Përveç kësaj, në drejtim të përparimit të procesit të gjithpërfshirjes në rrjedh është implementimi i Projektit për qasje të papenguar në 14 institucione arsimore në të gjithë vendin - 6 shkolla fillore, 4 shkolla të mesme dhe 4 fakultete përmes Programit të Veprimit të 2019-IPA 2 - BE for inclusion për të cilën është përgatitur dokumentacioni teknik (projekte për adaptim) dhe presim që aktivitetet ndërtimore të fillojnë në qershor / korrik 2021. Në kuadër të projektit IPA "Bëhu IN, bëhu inkluziv, bëhu gjithëpërfshirës ", janë ndarë 320 bursa për fëmijë me vështirësi të cilët janë përfshirë në arsimin e rregullt për klasën e parë dhe të dytë dhe në rrjedh është shpallja e re për ndarjen e 150 bursave shtesë për vitin e ardhshëm shkollor.

Arsimi luan rol kryesor në krijimin e mundësive për transformimin e normave të dëmshme gjinore dhe modeleve të sjelljes. Në këtë mënyrë, ajo kontribuon në zvogëlimin e stereotipave gjinore të përhapura dhe pabarazisë gjinore, diskriminimit dhe dhunës bazuar në to, dhe njëkohësisht u mundëson fëmijëve të rriten dhe të zhvillohen në përputhje me interesat e tyre.

Që të mundësohet barazi gjinore, arsimi inkurajon përfshirjen e një perspektive gjinore në trajnimin e mësimdhënësve , realizon mësim përmes përmbajtjeve të cilat nuk përmbajnë stereotipe të qarta gjinore, përdor një qasje të ndjeshme ndaj gjinisë dhe kërkon një qasje kritike ndaj pabarazisë gjinore. Përmbajtja mësimore është zgjedhur ashtu që kujdesen edhe për vajzat dhe djemtë t'iu ofrojnë modele pozitive të identifikimit që nuk janë të kufizuara nga rolet tradicionale gjinore.

Përmbajtja që e promovon barazinë gjinore sugjeron që gjinia që nuk duhet të jetë bazë për vlera dhe fuqi të ndryshme, ndërsa njëkohësisht kontribuon në kuptimin e pasojave negative të respektimit të ngurtë të normave, pritjeve dhe roleve gjinore. Përmbajtjet e tilla janë të përfaqësuara në të gjitha lëndët ku ajo është e mundur, dhe në tekstet shkollore dhe materialet mësimore për këto lëndë, këto mesazhe, përveç që transmetohen përmes vetë teksteve, mbështeten edhe përmes materialit vizual dhe përmes ushtrimeve të ndryshme të destinuara për konceptet kritike të rimendimit.

Me rëndësi të jashtëzakonshme për sigurimin e arsimit të ndjeshëm gjinor është se midis lëndëve zgjedhore të ofruara ka nga ata që janë të paktën pjesërisht të përkushtuar për të fituar njohuri se normat dhe rolet gjinore nuk janë fikse, si dhe që stereotipat gjinorë mund të çojnë në pasoja të rënda individuale dhe sociale , ndër të cilat më problematike është përhapja e dhunës me bazë gjinore. Pritet që raste të tilla, përmes përmbajtjes së treguar, të mundësojnë ndërtimin e një qëndrimi negativ ndaj të gjitha llojeve të diskriminimit gjinor. v

Një komponent i rëndësishëm në promovimin e barazisë gjinore përmes arsimit është stimulimi i pjesëmarrjes së nxënësve në aktivitetet mësimore dhe jashtëshkollore pa marrë parasysh gjininë, dmth pritjet stereotipike në lidhje me gjininë. Udhëzimi profesional dhe këshillimi shkollor gjithashtu mund të ndihmojë në kapërcimin e pikëpamjes tradicionale të profesioneve si "mashkull" dhe "femër" dhe të inkurajojë vajzat dhe djemtë të zgjedhin profesionin e tyre për t'u udhëhequr nga dëshirat, aftësitë dhe interesat e tyre.

Në asnjë moment nuk flitet për "anulim" ose "shtim" të lëndëve specifike në pjesën e lëndëve zgjedhore. Përkundrazi, hapet mundësia për krijimin e listave të lëndëve zgjedhore sipas interesimit të nxënësve , si dhe sipas krijimtarisë së mësimdhënësve ,për të krijuar dhe ofruar lëndë interesante për nxënës. E vetmja gjë që ndryshon është imponimi i detyruar dhe tendencioz i disa lëndëve të caktuara për nxënësit vetëm se thjesht për të mbushur fondin e orëve të një mësimdhënësi të caktuar ose më thjeshtë, pa shumë përpjekje shkolla të organizojë mësimdhënien, edhe nëse nuk është interesante dhe e dobishme për nxënësit.

MASH-i si institucion kompetent është e angazhuar për realizimin e mësimit me prani fizike të nxënësve për atë qëllim tashmë ka përgatitur të gjitha Protokollet që e rregullojnë mësimin me praninë fizike, por ky vendim varet edhe nga situata epidemiologjike në vend, rekomandimet e autoriteteve shëndetësore dhe nivelin e imunizimit dhe krijimin e imunitetit kolektiv të popullatës.