Në pajtim me Konceptin për arsimin fillor e sjellur nga Ministrja e Arsimit dhe Shkencës me aktvendimin nr. 08-3980 / 1 të datës 3.3.2021 është përgatitur Udhëzues për lëndët zgjedhore të lira në arsimin fillor.

Në Udhëzuesin janë dhënë parimet udhëzuese të lëndëve zgjedhore të lira, mënyrën e përcaktimit të lëndëve zgjedhore të lira në shkollë, përgatitja e programeve mësimore për lëndët zgjedhore, përzgjedhja dhe organizimi i lëndëve zgjedhore të lira, planifikimi dhe realizimi i mësimit , si dhe mënyra e mbikëqyrjes dhe vlerësimi i arritjeve të nxënësve.

Në shtojcë të Udhëzuesit janë dhënë: modeli i pyetësorit për shfaqjen e interesit fillestar të nxënësve në zgjedhjen e lëndëve zgjedhore të lira, formular për përgatitjen e programeve mësimore dhe formularë për planifikimin e orëve për realizimin e lëndëve zgjedhore të lira.

Udhëzues për lëndët zgjedhore të lira në arsimin fillor

Примери на наставни програми за слободни изборни предмети за IV одделение