Информација

Наставниците од прво и четврто одделение во новата 2021/2022 учебна година наставата ќе ја планираат и ќе ја реализираат на нов начин, согласно насоките добиени на обуките од Модул 2:

Планирање и реализација на наставата според новата концепција за основно образование.

За таа цел Бирото за развој на образованието, потребните обрасци за планирање ги прикачува како ворд документи, a за нивно пополнување може да се користат новите наставни програми за прво и четврто одделение кои може да се преземат на линковите дадени подолу.

Наставни програми за прво одделение

Наставни програми за четврто одделение

Планирање на реализација на наставната програма

Сценарио за час

Неделно планирање

Прилог1: Образец – Планирање на реализација на наставната програма

Планирањето го изготвува стручниот актив, пред почетокот на новата учебна година, а најдоцна до 31.8.2021 година. Во рамки на активот се анализира наставната програма и се врши распоредување на часовите од темите на наставната програма согласно содржините и стандардите за оценување дадени во наставната програма. Исто така, тие се поврзуваат со дадените примери на активности во програмата, а доколку нема примери за определен стандард или наставниците сметаат дека друга активност е посоодветна за постигнување на стандардот пишуваат нова активност, но при тоа се водат од иновативните пристапи од Концепцијата и реализираните обуки.

При пополнување на Образецот наставниците го користат текстот од наставните програми дадени како ворд документи.

Прилог2: Образец – Сценарио за час

Планирањето го изготвува стручниот актив, најкасно една недела пред да почне реализацијата на часовите од определена тема. Во образецот се пополнуваат истите содржини и стандарди согласно наставната програма и претходното планирање, со тоа што се конкретизираат датата на реализација на часот и врз основа на активностите од програмата се специфицираат сценарија за час и потребните средства за реализација на часот. За секој час се подготвува одделно сценарио (не се подготвува едно сценарио за повеќе часови). И тогаш кога еден стандард се работи на повеќе часови, за секој час има различни активности и затоа и различни сценарија.

При пополнување на Образецот наставниците го користат текстот од наставните програми дадени како ворд документи, речиси за сите елементи од планирањето, освен за датата, сценариото за час и средствата за реализација на часот.

Прилог3: Образец – Неделно планирање

Планирањето го изготвува наставникот индивидуално според дадениот образец за цела недела однапред. Се запишуваат само содржината и стандардите за оценување што се планирани за часот.

Во меѓупредметната интеграција се наведуваат наставните предмети и поимите/активностите преку кои наставникот планира да ја оствари интеграцијата.

Ова планирање претставува основа за водење на електронскиот дневник. Неделното планирање треба да им биде достапно и на родителите/старателите. Преку него тие добиваат увид во часовите што ќе ги имаат нивните деца во текот на неделата (со оглед на тоа што распоредот не треба да биде фиксен) и уште поважно, во она што нивните деца ќе го учат во училиште (преку стандардите за оценување).